OSMANLI TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ

 

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ KRONOLOJİSİ

1299-Osmanlı İdaresinin Bağımsız bir devlet halini aldığı sayılan geçerli tarih.
1326-Bursa'nın fethi.
1354-Şehzade Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi.
1364-Sırpsındığı Zaferi.
1376-Bulgaristan krallığının Osmanlı Egemenliğine girmesi.
1386-Sofya'nın fethi.
1389-Birinci Kosova Savaşı ve Murad Hüdavendigar'ın şehit edilmesi, Yıldırım Beyazıt'ın tahta çıkışı, Sırbistan'ın uyrukluğu altına girmesi.
1391-Selanik'in fethi.
1396-Niğbolu Zaferi.
1402-Ankara Savaşı. Yıldırım Beyazıt'ın esir düşmesi ve Osmanlı Devleti'nde anarşi başlangıcı, Timurlenk'in İzmir'i fethi.
1413-Mehmet Çelebi'nin Musa Çelebi'yi yenerek Edirne de tahta çıkışı.
1432-II. Mehmed'in (Fatih) Edirne de doğumu.
1444-II. Mehmed'in Edirne de tahta çıkışı. II. Murad'ın Varna Zaferi.
1448-İkinci Kosova Savaşı.
1453-(29 Mayıs) 1453 İstanbul'un Fethi ve İstanbul'un başkent oluşu.
1461-Trabzon ve Mora'nın zaptı.
1462-Midilli Adası'nın fethi.
1463-Bosna Krallığı'nın fethi.
1466-Konya'nın zaptı. Karaman Devleti'nin çöküşü.
1470-Fatih Camisi'nin tamamlanması.
1472-Topkapı Sarayının inşası.
1473-Otlukbeli Zaferi.
1480-İtalya'da Otranto'nun fethi.
1485-İlk Osmanlı-Mısır Savaşı.
1495-(24-25Şubat) Cem Sultanın ölümü.
1499-İnebahtı Fethi.
1512-Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkışı.
1514-(23-Ağustos) Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Zaferi.
1515-Haliç Tersanesi'nin Osmanlı Bahriyesine merkez olması.
1516-(23-Ağustos) Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık Zaferi.
1517-(22-Ocak) Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Zaferi. Hilafetin Osmanlıya
geçişi. Mısır'ın fethi. Hicaz'ın Osmanlı topraklarına katılması. Emanet-ı Mukaddesi'nin Topkapı Sarayı (Hırka-i Şerif Dairesi)'ne nakli.
1521-(8-Ağustos) Belgrat'ın Zaptı.
1522-Sultan Selim Camisi'nin inşasının bitirilmesi.
1522-(20-Aralık) Rodos'un zaptı.
1526-(29- Ağustos)Mohaç Zaferi.
1529-(27-Eylül) Kanuni'nin Viyana önlerine gelerek şehri kuşatması(Kuşatmanın kaldırılması 14-Ekim 1529)
1532-(25 Nisan) Kanuni'nin Almanya Seferine hareketi.
1533-(22-Haziran) Türk Egemenliğini kabul eden Avusturya ile barış yapılması.
1534-(28-Kasım) Bağdat'ın fethi.
1535-Fransa'ya ilk Kapitülasyonların verilmesi.
1538-(27-Temmuz) Aden Emareti'nin zaptı.
1538-(27-Ağustos) Osmanlı Donanmasının Hindistan'da Gucerat Sahillerine varışı.
1538-(28-Eylül) Barbaros'un Preveze Zaferi.
1541-(29-Ağustos) Budin'in yeniden işgali ve Macaristan'ı topraklarına katılması.
1546-(4-Temmuz) Barbaros'un ölümü.
1553-(15-Haziran)Turgut Reis'in Fransa'yı korumak için Akdeniz Seferine hareketi.
1555-Fuzuli'nin ölümü.
1557-(7-Haziran) İnşası tamamlanan Süleymaniye Camisi'nin halka açılması.
1559-(30-Mayıs) Konya ovasında iki kardeşin (Şehzade Beyazıt ile Selim'in taht için harp etmesi).
1565-(17-Haziran)Turgut Reis'in şehit oluşu.
1569-Sumatra Seferi ve Osmanlı egemenliğinin Uzakdoğu'ya dayanması.
1570-Kıbrıs'ın fethi.
1574-Edirne'de Selimiye Camisi'nin inşası'nın tamamlaması.
1574-III.Murad'ın tahta çıkışı.
1595-III.Mehmed'in tahta çıkışı.
1596-Haçova Meydan Savaşı.
1602-Kanije Zaferi.
1620-Lehistan'la savaş.
1656-Köprülüler Devrinin başlaması.
1663-Avusturya Seferi.
1669-Girit'in fethi.
1683-Kandiya'nın zaptı.
1683-İkinci Viyana Kuşatması.
1699-Karlofça Antlaşması.
1711-Ruslarla Prut Savaşı ve Antlaşması.
1715-Osmanlı-Venedik Savaşı.
1718-Pasarofça Antlaşması. Lale Devrinin başlaması.
1727-İlk Basımevinin açılması
1730-III.Ahmed'in tahtan indirilmesi. I.Mahmut'un tahta çıkışı. Lale Devrinin sonu
1739-Belgrad Antlaşmaları
1774-Küçük Kaynarca Antlaşmaları
1789-III.Selim'in tahta çıkışı
1806-Osmanlı-Rus Savaşı
1808-III.Selim'in öldürülmesi
1826-Yeniçeri Ocağının kaldırılması
1827-Navarin Olayı
1829-Edirne Antlaşması ve Yunanistan'ın bağımsızlığı
1830-Cezayir'in Fransızlar tarafından işgali
1832-Mehmet Ali Paşa isyanı
1839-Gülhane Hattı ve Tanzimat'ın ilanı
1841-Boğazlar Antlaşması
1853-Kırım Savaşı
1856-Paris Antlaşması. Islahat Fermanı'nın ilanı
1860-Osmanlılar arasında ilk Muhalefet teşkilatı
1876-Abdülaziz'in tahtan indirilmesi. V. Murad'ın Saltanatı. Abdülhamit'in tahta çıkışı. İlk Osmanlı Kanun-i Esasi'sinin ilanı
1877-Osmanlı-Rus Savaşı
1878-Ayastefanos ve Berlin Antlaşması
1881-Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
1882-Mısır'ın İngilizler tarafından işgali
1885-Şarki Rumeli'nin Bulgaristan'a katılması
1897-Yunan Savaşı. Girit'in Osmanlı Devleti'nden ayrılması
1905-Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyet'ini kurması
1908-Meşrutiyet'in İlanı
1909-31 Mart vakası. II.Abdülhamit'in tahtan indirilmesi
1911-Osmanlı-İtalya Savaşı
1912-Balkan Savaşı. Balkanların Osmanlı Devleti'nden ayrılması
1914-I.Dünya Savaşı
1915-Mustafa Kemal'in Çanakkale Boğazında Muzaffer Zaferi
1918-Mondros Ateşkes Antlaşması
1920-İstanbul'un Müttefikler tarafından işgal altına alınması. Osmanlı Devleti'nin çöküşü
1922-Saltanatın Kaldırılması ve Osmanlı Devleti'nin sonu

www.etarih.net © 2007-2013 - Tüm Hakları Saklıdır.