SOSYAL BİLGİLER

 

SORU BANKASI

 

SOSYAL BİLGİLER 7 SORU BANKASI

1-) Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi diğerlerine göre daha önce kullanılmaya başlamıştır?

A) Telefon                  B) Televizyon                      C) Radyo                             D) Telgraf            

 

2-) Sana laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan daha zor” diyen bir kişinin şikâyetini,  aşağıdakilerden hangisi daha doğru açıklar?

A-      İyi konuşamadığı                   

B-      Karşısındakinin kendisini anlamadığı

C-      Etkili iletişim kurduğu             

D-      Karşısındakinin iyi bir dinleyici olduğu

 

3-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sırasında kullanılan sözlü iletişim unsurlarından biridir?

A) Jest ve mimikler                                             B) Giyim - Kuşam

C) Duruş biçimi                                                   D) Ses tonu

 

4-) Marmara Bölgesi, nüfus miktarı ve yoğunluğu bakımından ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Bölge 2000 yılı nüfus sayımına göre 17 milyonu aşan nüfusa sahiptir. Buna göre Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/4' ü bu bölgede yaşamaktadır.

Bu bölgemizin nüfus miktarı ve yoğunluğu bakımından ilk sırada yer almasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik göstermesi

B) İklim çeşitliliğinin fazla olması

C) Verimli tarım alanlarına sahip olması

D) Kapladığı alan bakımından küçük olması

 

5- ) Türkiye’nin yerleşme koşulları göz önüne alındığında, aşağıda verilen yerlerden hangisine sahip yerler diğerlerine göre yerleşmeye daha elverişlidir?

A) Doğal bitki örtüsü gür orman olan yerler.

B) Doğu batı yönünde uzanan dağların güney yamaçları.

C) Yükseltisi 1500-2000 metre arasında yer alan düzlükler.

D) Yağış miktarı az olan, tuzlu ve çorak toprakların olduğu alanlar.

 

6-)

 

Aşağıdakilerden hangisiMetin Kutusu: “Bir kimsenin, ne söyleyeceğini bilmesi yeterli değildir, nasıl söyleyeceğini de bilmesi gerekir” Aristo
 verilen sözü destekler niteliktedir?

A) İnsanlar düşündüklerini doğru ifade etmelidir.

B) İnsanlar arası ilişkilerde düşünceler önemli yer tutar.

C) İnsanlar çok konuşarak düşüncelerini ifade edebilirler.

D) İnsanlar her bildiklerini söylemelidirler.

7-) Yüz ölçümleri aynı olan üç kentten K’da km²’ye 180, L’de 100, M’de 150 kişi düşmektedir.

Buna göre; K,L ve M kentleriyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Kent nüfusu en az olan, L kentidir.

B) Nüfus miktarı en az olan kent, M’dir.

C) Nüfus miktarı en fazla olan kent, K’dır.

D) Kentlerin iklim özellikleri birbirinden farklıdır.

 

8-) Devlet;

  • Suç işlemesini önlemek
  • Sosyal ve Ekonomik gelişmeyi sağlamak
  • Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
  • Kamu mallarını korumak

Amacıyla vatandaşların bazı haklarına sınırlamalar getirebilir.

Verilen bilgilere göre Vatandaşlık haklarımızdan hangisi yukarıda belirtilen şartları gerçekleştirmek için sınırlanabilir?

A) Yerleşme Hürriyeti                                                     B) Sağlık Hakkı

C) Dilekçe Hakkı                                                              D) Eğitim Hakkı

9-) Türkiye nüfusun dağılışını çeşitli faktörler etkilemektedir.  Bunlar doğal faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörler olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörler arasında gösterilemez?

A) Sanayi tesisleri                                                                            B) Su kaynakları

C) İklim ve bitki örtüsü                                                                    D) Yer şekilleri

 

10-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalara örnek gösterilemez?

A) Yargılayıcı konuşmak                                 B) Alay etmek

C) Kendi fikrini söylemek                                D) Konuyu saptırmak

 

11-) Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerlerinden farklı bir ekonomik faaliyette bulunmaktadır?

A) Osmaniye                        B) Bursa                         C) İzmir                              D) Zonguldak

 

www.etarih.net © 2007-2012 - Tüm Hakları Saklıdır.