SOSYAL BİLGİLER

 

SORU BANKASI

 

SOSYAL BİLGİLER 6 SORU BANKASI

1) - Dünya'da parayı ilk kez Lidyalılar kullanmışlardır.
    - Frigyalılar, saban kıran kişiye ağır cezalar vermişlerdir.
    - Hititler miras hakkını yasayla düzenlemişlerdir.
    - Urartular, maden işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.
Bu bilgilere göre, hangi devlette ticaretin daha çok gelişmiş olduğu söylenebilir?
A) Lidyalılar
B) Frigyalılar
C) Hititler
D) Urartular
2) İlk Türk devletlerinde hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.
Bu durumu, aşağıdakilerden hangisi daha çok destekler?
A) Hükümdarın çok fazla toprak fethetmesi
B) Hükümdar eşlerinin de yönetime katılması
C) Ülkede insanların mutlu ve huzurlu yaşaması
D) Yönetimde tek karar vericinin hükümdar olması
3) Sümerler;
    - Yazıyı bulmuşlar, geometri, aritmetik ve astronomi gibi bilimlerin temellerini oluşturmuşlar. ilk yasaları ve edebi eserleri ortaya  koymuşlardır.
    - Güney Mezopotamya'da, birbiriyle mücadele içinde olan kentlerde yaşamışlar, sınırları çok geniş olmayan devletler kurmuşlardır.
Buna göre, Sümerlerle ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Uygarlığa önemli katkılarda bulunmuşlardır.
B) Genellikle sınırları belli bölgelerde yaşamışlardır.
C) Askeri açıdan güçlü devletler kurmuşlardır.
D) Yazılı belgeler ortaya koymuşlardır.
4) Tarih bilimi, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını inceler. Tarihî olayların ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştiğini belgelerle ortaya koymaya ve sonuçlar çıkarmaya çalışır. Burada, tarih biliminin hangi özelliğine değinilmemiştir?
A) Bulguları kanıtlarıyla sunması
B) Yaşanmış olayları incelemesi
C) Her toplumda farklılık göstermesi
D) Olayları nedenleriyle açıklaması

5) Hun Türkleriyle Çinliler arasındaki çatışmalar Mete Han’ın ölümünden sonra da devam etti. Çinliler, Türkleri savaşlarla yenemeyeceklerini anlamışlardı. Bunun üzerine Türkleri birbirine düşürmek için propaganda yaptılar. Sonunda Büyük Hun Devleti ikiye ayrıldı. Bir süre sonra da varlıkları sona erdi.
Parçaya göre, bir devletin devamlılığı öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Ordusunun güçlü olmasına
B) Toplumda dayanışmanın güçlü olmasına
C) Nüfus olarak çoğalmasına
D) Verimli topraklar üstünde yaşamasına

6) Türkiye’de tahıl ekim alanları fazla değişmediği halde, üretimde yıllara göre büyük dalgalanmalar görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle daha çok açıklanabilir?
A) İlkbahar yağışlarıyla
B) Gübre fiyatlarıyla
C) Tohum ithaliyle
D) Makineleşmenin yaygınlaşmasıyla

7) Türkiye’nin iç kesimlerinde ormanlar az yer tutar ve yalnızca belirli yerlerde göze çarpar. Bozkırlar ise geniş alanları kaplar. Bu durum, aşağıdaki doğal koşullardan en çok hangisine bağlıdır?
A) İklim özelliklerine
B) Toprak yapısına
C) Yükselti durumuna
D) Jeolojik yapıya

8) Türk tarihi ve uygarlığının araştırılmasında Türklerin kendi kaynaklarının yanı sıra Çin, İran, Arap ve Bizans gibi farklı bölgelerde gelişmiş uygarlıkların kaynaklarına da bakılması gerekir.
Bu durum, Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Geleneklerine bağlı yaşamışlardır.
B) Tarih boyunca farklı dinlere inanmışlardır.
C) Değişik uygarlıklarla ilişki kurmuşlardır.
D) Düzenli askeri güçlere sahip olarak yaşamışlardır.

9) - Tuğrul Bey 1054 yılında Erzurum’a kadar ilerleyerek Bayburt’u ele geçirdi ve geri döndü.
    - Alparslan, Van ve Ani kalesini aldı.
    - Türk akıncıları ise bir Bizans ordusunu Malatya’da bozguna uğratarak Kayseri’yi aldı.

Malazgirt Savaşına kadar Büyük Selçukluların Anadolu’ya yaptıkları akınlardan bazıları yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anadolu’da yeni Türk devletlerinin kurulduğu
B) Türklerin Anadolu’yu tanıma imkânı bulduğu
C) Türklerin başarılı akınlar yaptığı
D) Bizans İmparatorluğunun yıpratıldığı

10) Türkler önceleri göçebe bir yaşam sürdürdükleri için kemerler, at koşumları, kılıçlar gibi taşınabilir sanat eserlerine önem vermişlerdir. Uygurlar ise yerleşik hayata geçtikleri için saray ve tapınak gibi mimari eserlerin yapımında da ilerleme sağlamışlardır.
Buna göre, Türklerin sanat anlayışlarında bu değişikliği belirleyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumlar arası kültür alışverişi
B) Yaşadıkları bölgelerdeki coğrafi koşullar
C) Türk toplumları arasındaki ticari ilişkiler
D) Toplumsal hayat biçimindeki değişiklikler

www.etarih.net © 2007-2009 - Tüm Hakları Saklıdır.