SOSYAL BİLGİLER

 

SORU BANKASI

 

TARİH DERSİ SORU BANKASI

 

1.      3 mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu, hangi alanda yapılan inkı­lâplarımızdan biridir?

A) Hukuk B) Siyasî  C) Eğitim D) Ekonomi

(1986-FL/1)

 

2.      Şeyh Sait ayaklanması Türkiye'nin hangi soru­nunun çözümünde engelleyici olmuştur?

A) Doğu sınırı B) Boğazlar rejimi

C) Musul sorunu D) Hatay'ın geleceği

(1987-EML)

 

3.      Mustafa Kemal'in yeni Türk devletini kurdu­ğunda, Cumhuriyetin resmen ilânını sonraya bırakmasının esas sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkı Cumhuriyet idaresine alıştırmak

B) Milletvekillerine Cumhuriyet idaresini benim­setmek

C) O günlerde milleti rejim kavgalarına düşürme­mek

D) Siyasî partilerin kurulmasını beklemek

(1988-FL/1)

 

4.      Atatürk inkılâplarının esas amacı nedir?

A) Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak

B) Türk milletini batılı devletler seviyesine çıkar­mak

C) İşgal edilen Türk vatanını kurtarmak

D) Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyi üstüne çıkarmak

(1988-FL/1)

 

5.      Musul meselesinin, aşağıdaki olaylardan han­gisi ile yakından bir ilişkisi vardır?

A) Şeyh Said ayaklanmasıyla B) Menemen olayıyla

C) Atatürk'e yapılan suikastle D) Anzavur isyanıyla

(1988-EML)

 

6.      l. Saltanatın kaldırılması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Cumhuriyetin ilânı

IV. Lozan Antlaşması

Yukarıda verilen olaylar hangi seçenekte oluş tarihlerine göre doğru sıralanmıştır?

A) II-l-IV-III        B) l-IV-III-II

C) II-IV-III-l        D) l-III-IV-II

(1990-DPY)

 

7.      l. Cumhuriyetin ilânı

II. Saltanatın kaldırılması

III. Yeni Türk harflerinin kabulü

IV. Halifeliğin kaldırılması

Yukarıdaki inkılâpların gerçekleşme tarihine göre sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

A)  II-l-III-IV     B) II-l-IV-III

C) l- II- IV-III    D) l-III-II-IV

(1992-EML)

 

8.      Atatürk döneminde yapılan aşağıdaki yenilik­lerin hangisi ile aile hukukunda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır?

A) Kıyafet inkılâbı

B) Tevhid - i Tedrisat Kanunu'nun kabulü

C) Medenî Kanun'un kabulü

D) Soyadı Kanunu'nun kabulü

(1992-DPY)

 

9.      l. Terakkiperver Cumhuriyet  Fırkası'nın  kurul­ması

II. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması

III. Şeyh Sait Ayaklanmasının çıkması

IV. Menemen olayının meydana gelmesi

Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre sıra­lanışı hangi seçenekte verilmiştir?

A) l-III-II-IV           B) l-II-IV-III

C) II-IV-III-l           D) III-II-IV-l

(1992-FL)

 

10.  Aşağıdaki Atatürk inkılâplarından hangisi di­ğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?

A) Cumhuriyetin ilânı

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Medenî Kanun'un kabulü

(1993-DP Y)             

 

11.  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?

A) Yeni Türk harflerinin kabulü

B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü

C) Türk Tarihi Tetkit Cemiyeti'nin kurulması

D) Türk Dil Kurumu'nun kurulması

(1993-FL)

 

12.  Yeni Türk Devleti'nde Meclis Hükümeti Sistemi'nin işlememesi üzerine ortaya çıkan hükü­met buhranı aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Anayasanın ilânı           „

D) Cumhuriyetin ilânı

(1993-FL)

 

13.

 l. Cumhuriyetin ilanı

II. Saltanatın kaldırılması

III. Halifeliğin kaldırılması

IV. Yeni Türk harflerinin kabulü

Yukarıdaki Atatürk inkılâplarının gerçekleşme sırasına göre dizilişi hangi seçenekte veril­miştir?

A)  II-l-III-IV B)  II-III-IV-l

C) l-III-IV-II D) l-IV-II-III

(1994-DPY)

 

14.  Türkiye Devleti'nin ilk anayasası hangi yılda kabul edilmiştir?

A)1920 B)1921           C)1922          D) 1923

 

15.  Halifelik makamı en son aşağıdakilerden han­gisi tarafından temsil edilmiştir?

A) V. Mehmet Reşat         B) Vahdettin

C) II. Abdülhamit D) Abdülmecit Efendi

(1997-DPY)

 

16.  "........ Türk çocuğu, atalarını tanıdakça daha bü­yük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

Atatürk, bu düşüncesine uygun olarak aşağı-dakilerden hangisini kurmuştur?

A) Türk Tarih Kurumu

B) Hukuk Fakültesi

C) Anadolu Medeniyetleri Müzesi

D) Türk Standartları Enstitüsü

(1998-DPY)

 

17.  Aşağıdaki Atatürk İnkılâplarından hangisi si­yasal alanda değildir?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Saltanatın kaldırılması

C) Medreselerin kaldırılması

D) Cumhuriyetin ilânı

(1998-DPY)

 

18.  Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanın­dan önce gerçekleştirilmiştir?

A) Harf inkılâbı

B) Şapka Kanunu

C) Saltanatın kaldırılması

D) Takvim değişikliği

(1999-ML)

 

19.  Mustafa Kemal, medreseleri kapatmış ve bu konu hakkında;

"Türk milleti evlatlarına vereceği eğitimi, okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa veremezdi." demiştir.

Buna göre, Mustafa Kemal'in medreseleri ka­patma nedenini aşağıdakilerden hangisi daha çok açıklar?

A) Ülke insanının farklı  kültürlerde eğitilmesini önlemek

B) Toplumda herkesin okur yazar olmasını sağ­lamak

C) Türk milletinin kültürel değerlerini zenginleştir­mek

D) Eğitimin ülke kalkınmasındaki rolüne dikkat çekmek

(1999-LGS)

 

20.  Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa ol­sunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa el­de edilen zaferler kalıcı olamaz, kısa zamanda sönerler.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinin gerçekleşmesine daha çok destek vermiştir?

A) Kapitülâsyonların kaldırılması

B) Metrenin kabul edilmesi

C) Aşar vergisinin kaldırılması

D) Örnek çiftliklerin kurulması

(1999-ÖO)

 

21.  Atatürk'ün değişik alanlarda gerçekleştirdiği İnkılâplar, O'nun hangi kişisel özelliğini göste­rir?

A) Eğitimciliğini B) Çok cepheliliğini

C) Yöneticiliğini D) Rehberliğini

(1999-DPY)

22.  Aşağıdaki siyasî partilerden hangisi, diğerle­rinden sonra kurulmuştur?

A) Cumhuriyet Halk Fırkası

B) Serbest Cumhuriyet Fırkası

C) İttihat ve Terakki Fırkası

D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

(1999-DPY)

 

23.  Aşağıdakilerden hangisi siyasî alanda yapılan inkılâplardan biridir?

A) Harf İnkılâbı

B) Cumhuriyet'in ilânı

C) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması

D) Medreselerin kaldırılması

(1999-DPY)

 

24.  Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte cumhuriyet hükümetini kurma görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir.

a) Mustafa Kemal’e  b)İsmet Paşa’ya

c)Fethi Bey’e           d)Rauf Bey’e

 

25.  1Kasım 1928 tarihinde eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılap hareketi aşağıdakilerden hangisidir.

a)Tevhid-i tedrisat kanununun kabul edilmesi

b)Türk tarihi tetkik cemiyetinin kurulması

c)Güzel sanatlar akademisinin kurulması

d)Latin alfabesinin kabul edilmesi.

 

26.  Aşağıdakilerden hangisi, 1926 yılında medeni kanunun kabul edilmesiyle, Türk kadınına tanınan haklar arasında yer almaz?

a)Birden fazla kadınla evlilik yasaklanmıştır.

b)Boşanma halinde kadına haklar tanınmıştır.

c)Miras hukukunda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.

d)Kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.


 

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.