TARİH

 

  Tarih, Geçmişten ders almayı öğretir. Geçmişten ders alınmalı ki, gelecekte aynı hataları tekrarlamayalım...

TARİH KONULARI

TARİH NEDİR?

Tarih: Geçmişte yaşamış olan insanların, savaşlarını, anlaşmalarını, kültürlerini, uygarlıklarını, yaşayışlarını yer, zaman ve kişi belirterek, kaynaklara dayalı olarak, sebep - sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.

Tarih Biliminin Konusu: Tarih, gerçekleşmiş olaylarla ilgilenir. Tarihi diğer bilimlerden ayıran birçok farklılık vardır. Bunlar arasında; Tarihi olaylar hiçbir zaman deneye ve gözleme tabi tutulamaz. Tarihi olaylar aynısıyla tekrar etmez. Ancak bir benzeri olay olabilir. Tarih Tekerrür(Tekrar) edemez. Bazen duyarız, tarih tekerrür etti diye. Bu yanlıştır. Tarihi olayları; deney yoluyla incelemek isteseydik, o olayın yaşandığı zamanın şartları nasıl sağlanacaktı? O olayda yer alan kişiler nasıl bulunacaktı? ...

Tarih, geçmişi anlatır > Bugünü aydınlatır > Geleceğe yön verir.

Tarih Biliminin Yöntemi: Tarihi olaylar incelenirken birçok yöntem kullanılır. Bunlar; kaynak araştırma, kaynak tasnifi, kaynak tahlili, kaynak tenkidi, kaynakların sentezi ve sonuçtur.

Tarih Yazıcılığı Türleri: Tarih denildiği zaman ise; Haberci Tarih, Hikayeci Tarih, Öğretici Tarih, Sosyal Tarih, İlmi Tarih, Siyasal Tarih, Kültürel Tarih gibi tarih alanları aklımıza gelir.

ORTAÖĞRETİM TARİH DERSİ KONULARI

Tarih 9. Sınıf Konuları

Tarih 10. Sınıf Konuları

İnkılap Tarihi 11. Sınıf Konuları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 12. Sınıf Konuları

 

TARİH DERSİ KONULARI

Anadolu Kültür ve Uygarlığı
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Anadolu Beylikleri
Anadolu Selçuklu Devleti
Anadolu Selçuklu Beylikleri
Anadolu Uygarlıkları
Anadolu'da İlk Türk Devletleri
Andımız
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Antlaşmalar
Atatürk'ün Hayatı
Avrupa Tarihi
Bilim Tarihi
Büyük Selçuklu Devleti
Cumhuriyet Tarihi
Destanlar
Dünya Tarihi
Ermeni Sorunu
Eski Çağ Tarihi
Frigyalılar
Genel Türk Tarihi
Halifelik
Hititler
İlkçağ Tarihi
İnkılap Tarihi - İnkılap Tarihi
İslam Tarihi
İslamiyet ve Türkler
İstanbul'un Fethi
İyonyalılar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Karagöz İle Hacivat
Kervansaraylar
Kronoloji
Kutsal Emanetler

 

Lidyalılar
Müzeler
Nutuk
Ortaçağ Tarihi
Osmanlı Devleti Tarihi
Osmanlı Padişahları
Saltanat Sistemi
Savaşlar
Selçuklu Tarihi
Sosyal Bilimler
Takvimler
Tarih Hikayeleri
Tarih Nedir?
Tarih Soruları
Tarih Sunuları
Tarih Şeridi
Tarih Şiirleri
Tarih'e Yardımcı Bilim Dalları
Tarihi Devirler
Tarihi Eserler
Tarihte Bugün Ne Oldu?
Türk Bayrağı
Türk Dilleri
Türk Halkları
Türk Kültürü
Türk Silahlı Kuvvetleri
Türk Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Türkoloji
Urartular
Uygarlıklar
Yakınçağ Tarihi
Yeniçağ Tarihi

 

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Türk Gençliğine Emaneti

Nutuk'tan...

Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlâtlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım.

Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.
Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî felâketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanla¬rın bedelidir.

Bu sonucu, Türk gençliğine emanet ediyorum.

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.

Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şerâitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

www.etarih.net © 2007-2016 - Tüm Hakları Saklıdır.