VATANDAŞLIK

 

KAMUOYU VE ÖNEMİ

 

1. Kamuoyu

Toplumu ilgilendiren herhangi bir sorun üzerinde halkın benimsediği ortak görüşe kamuoyu denir.

Toplumu ilgilendiren konularda, farklı görüşlerin ortaya çıkması son derece normaldir. Bir toplumda farklı görüşlerin özgürce ifade edilebilmesi ve tartışılması kamuoyunun sağlıklı bir biçimde oluşmasını sağlar.

Konular gazete, dergi, televizyon, internet gibi basın yayın ve iletişim araçları ile tartışılır.

Oluşan kamuoyunu idareciler dikkate almak zorundadır.

2. Kamuoyunu Oluşturan Etkenler

Kamuoyunun oluşturulması için ortada bir sorunun ve bir nedenin olması gerekir. Kamuoyunun oluşmasındaki başlıca etkenler şunlardır:

-   Radyo, televizyon, internet, telefon gibi iletişim araçlarının çok sayıda olması,

-   Sivil toplum örgütlerinin çok sayıda olması,

-   Sivil toplum örgütlerinin, kuruluş amaçlarına göre halkı bilinçlendirip örgütlemesi, toplum adına yöneticileri uyarması,

-   Halkın özgür olması, düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi gerekir.

Toplumun eğitimli olması okur yazar oranının fazla olması; kitap, dergi, gazete, radyo, televizyon gibi basın yayın ve iletişim araçlarının çok sayıda olması kamuoyunun oluşmasında etkilidir.

Sivil toplum örgütleri, belli bir konuda aynı görüş ve düşünceyi paylaşan insanların bir araya gelerek oluşturdukları sendikalar, dernekler, kulüpler gibi kuruluşlardır.

3. Kamuoyunun Toplumdaki Yeri ve Önemi

Demokraside egemenlik hakkının halkın elinde bulunması, onun her alandaki görüş ve düşüncelerinin önem kazanmasını sağlamıştır.

Kamuoyu olmasaydı halkın ne düşündüğü ve ne istediğini bilmek zorlaşırdı.Yöneticilerde halkın ne düşündüğünü bilemediklerinden kendi görüşleri doğrultusunda kararlar verirler.

Böyle bir yönetim, demokrasi olmaktan çıkar, halktan kopuk bir yönetim olurdu.

Kamuoyu, ayrıca toplumsal konuların aydınlatılmasında ve ülke sorunlarının çözümünde önemli rol oynar. Ülkenin bir çölleşmeye doğru gittiğini gören kişilerin, oluşturdukları sivil toplum kuruluşlarının toplumu uyarmaları örnek olarak gösterilebilir. Türkiye Erezyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı gibi.

Basın-yayın araçları halkı doğru bilgilendirmeli. Kurtuluş Savaşı döneminde bazı basın kuruluşlarının halka yanlış haberler vererek kamuoyunu yanılttıklarını gören Atatürk , kamu oyunu doğru bilgilendirmek ve halkın Kurtuluş Savaşı'na desteğini sağlamak amacıyla; Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nin çıkarılması ve Anadolu Ajansı'nın kurulmasını sağlamıştır.

4. Basın ve Yayının Önemi

Gazete, dergi, kitap gibi yazılı ve basılı araçlara basın diyoruz. Radyo, televizyon ve internet gibi araçlarla halka duyurulan her türlü bilgiye yayın diyoruz.

Basın-yayın yurtta ve dünyada meydana gelen olayları bize ulaştırır. Yapılan yanlışlıkları, aksaklıkları veya güzel olayları ortaya koyar. Böylece kamuoyunun oluşmasını sağlar.

Basın-yayın araçları etkili bir eğitim ve öğretim aracıdır.

Demokrasilerde basın ve yayın özgürlüğü vardır. Ancak bu özgürlüğün sınırları vardır. Basın ve yayın organları:

-            İnsan haklarına, temel hak ve özgürlükleri ne aykırı yayın yapamaz.

-            Halkı doğru bilgilendirmeli, yalan haber yaparak halkı yanıltmamalı.

-            Genel ahlaka aykırı, kamu düzenini bozucu yayınlar yapamaz.

5. Kamuoyu ve Basın ilişkisi

Kamuoyunun oluşmasında en önemli etkiye sahip araç basın ve yayındır. Basın ve yayın araçları olmadan olayların halka duyurulması zor olur. Halk olaylar hakkında yeteri kadar bilgilendirilemezse kamuoyu da oluşamaz.

Demokrasilerde bireylere düşen önemli görevlerden biri de ülke adına yapılan çalışmaları takip edip bilgi sahibi olmaktır. Gerektiğinde yapılan yanlışları eleştirmek, düzeltilmesini istemektir. Bu amaçla dernekler kurulur. Toplantı, gösteri, yürüyüş ve mitinglerde olumlu veya olumsuz yönde tepkiler gösterilir.

Bizlere düşen önemli görevlerden biri de iyi bir vatandaş olma özelliğini kazanmaktır. Böyle olabilmek için kanunlara, kurallara uymalıyız. Kendi haklarımızı korumalı, başkalarının haklarına da saygı göstermeliyiz.

www.etarih.net © 2007-2012 - Tüm Hakları Saklıdır.